• แผนยุทธศาสตร์และแผนระยะยาว
  • แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  • แผนงานจัดซื้อจัดจ้างและแผนการจัดหาพัสดุ
  • แผนการดำเนินงานหรือแผนปฏิบัติการอื่น / โครงการ / คำขอ
  • แผนปฏิบัติการบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์
  • คำรับรองปฏิบัติราชการ