สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ข้อมูลเผยแพร่

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ 2562 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รอบ 6 เดือน

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”