สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ข้อมูลเผยแพร่

การให้บริการทางด้านนิติจิตเวช

การให้บริการทางด้านนิติจิตเวช กลุ่มนิติจิตเวช กองนิติวิทยาศาสตร์บริการ เป็นอีกหนึ่งกลุ่มงานที่ให้บริการการตรวจพิสูจน์และ/หรือการวินิจฉัยและบำบัดรักษาทางนิติจิตเวช ซึ่งประกอบด้วย การตรวจวินิจฉัยและประเมินสภาพจิตเบื้องต้น การประเมินความสามารถทางเชาวน์ปัญญา การทดสอบทางจิตวิทยาคลินิก รวมถึงการบำบัดรักษาและให้คำปรึกษาเบื้องต้น 

ท่านสามารถโทรศัพท์ขอคำปรึกษาเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 0-2142-3594 , 0-2142-3634 (ในเวลาราชการ)

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”