ข้อมูลเผยแพร่

การให้บริการด้านการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์

การให้บริการด้านการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมและรู้เท่าทันรูปแบบอาชญากรรมสมัยใหม่ โดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ยังไม่เปิดให้บริการกับภาคเอกชนและประชาชนโดยตรง

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภารกิจของกลุ่มตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์

สามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่เบอร์ 0-2142-3637 (ในเวลาราชการ)

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”