ข้อมูลเผยแพร่

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”