สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ข้อมูลเผยแพร่

แบบฟอร์มการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสาร (ภาษาอังกฤษ)

ดาวน์โหลด

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”