ข้อมูลเผยแพร่ หมวดหมู่


นิติวิทย์ฯ เข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวาระเรื่องเพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านคนหาย คนนิรนามและศพนิรนาม ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔)