ข้อมูลเผยแพร่

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาแต่งตั้งให้รับราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”