ข้อมูลเผยแพร่

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”