ข้อมูลเผยแพร่

โครงสร้างหน่วยงานตามกฎกระทรวงการเเบ่งส่วนราชการ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”