ข้อมูลเผยแพร่ หมวดหมู่


นิติวิทย์ฯ รับฟังความคิดเห็นและการเสนอข้อมูลโครงการและกิจกรรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการด้านคนหาย คนนิรนามและศพนิรนาม ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)