ข้อมูลเผยแพร่ หมวดหมู่


นิติวิทย์ฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔