ข้อมูลเผยแพร่

รายงานสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตต่อหน้าที่หรือการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์