ข้อมูลเผยแพร่ หมวดหมู่


การส่งเสริมให้บุคลากรเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ เพื่อเสริมสร้าง กล่อมเกลาจิตใจ เสริมสร้างคุณธรรมเเละความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 (วัดราชนัดดาราม)
วันที่ 11 ธันวาคม 2562 (วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม)
วันที่ 24 มกราคม 2563 (วัดฉัตรเเก้วจงกลณี)

* กิจกรรมได้ถูกยกเลิกการดำเนินกิจกรรมฯ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)