ข้อมูลเผยแพร่

สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2565)