ข้อมูลเผยแพร่

ประกาศกำหนดวิธีการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์