ข้อมูลเผยแพร่

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”