ข้อมูลเผยแพร่

สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รอบ 3 เดือน ครั้งที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2565)

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”