ข้อมูลเผยแพร่

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นประธานการประชุมสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นประธานการประชุมสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2566 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวีร์ ไวยวุฒิ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ข้าราชการ เจ้าหน้าสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 (เวชชาชีวะ) และทาง Video Conference

การประชุมฯ ครั้งนี้ เพื่อรับทราบนโยบายความเข้าใจแนวทางการสนับสนุนการดำเนินงาน ใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ตลอดจนเพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการ การปรับโครงสร้างของหน่วยงานให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและทิศทางการเติบโตของหน่วยงาน รวมถึงการแจ้งเพื่อทราบในเรื่องของการดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการแห่งใหม่ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ การดำเนินการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ รางวัลต่าง ๆ ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้รับ แสดงความเสียใจกับบุคลากรที่สูญเสียบิดามารดา และผลงานที่เป็นรูปธรรมในปีที่ผ่านมา

และในช่วงท้ายมีการนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้สมัครตำแหน่งเลขานุการกรม ทั้ง 2 ท่าน คือ นางปาริชาติ สุขทอง ผู้อำนวยการกองสารสนเทศนิติวิทยาศาสตร์ และ นางใจทิพย์ หิรัญธนเศรษฐี นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเลขานุการกรม

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”