ข้อมูลเผยแพร่ หมวดหมู่


การสืบสวนข้อเท็จจริงความสัมพันธ์ในครอบครัว : กรณีการสมสู่ร่วมสายโลหิต (incest)

โดย ชนิดาภา ศรีหนองหว้า, ฐิติมา สรรเพชุดาญาณ, สาริน อัมฤทธิ์, นิพนธ์ อ้นทองกลุ่มตรวจพิสูจน์สารพันธุก ...