ข้อมูลเผยแพร่

เรื่องเล่าจริยธรรม ฉบับที่ 2 มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงยุติธรรม

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”