ข้อมูลเผยแพร่ หมวดหมู่


ประกาศ อ.ก.พ. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทั่วไป ระดับชำนาญงาน