ข้อมูลเผยแพร่

แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”