สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ข้อมูลเผยแพร่

แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”