สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ข้อมูลเผยแพร่

วันที่ 25-26 ตุลาคม 2565 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เข้าดำเนินการจัดเก็บสารพันธุกรรมผู้ต้องขังในเรือนจำ/ทัณฑสถาน ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางตามโครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจพิสูจน์ด้านนิติวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่ออำนวยความยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ำสำหรับดำเนินการโครงการตรวจสารพันธุกรรมและจัดทำฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม


ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2565 นางชนิดาภา ศรีหนองหว้า ผู้อำนวยการกองสารพันธุกรรม และนางศรีทัศน์ จักร์แสน นักนิติวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ได้นำบุคลากรกองสารพันธุกรรม เข้าดำเนินการจัดเก็บสารพันธุกรรมผู้ต้องขังในเรือนจำ/ทัณฑสถาน ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางตามโครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจพิสูจน์ด้านนิติวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่ออำนวยความยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ำสำหรับดำเนินการโครงการตรวจสารพันธุกรรมและจัดทำฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม กิจกรรม : การจัดเก็บและตรวจสารพันธุกรรม (DNA)ของผู้ต้องขังที่ถูกคุมขังในเรือนจำทั่วประเทศซึ่งมีผู้ต้องขังที่ต้องจัดเก็บสารพันธุกรรม 2 วันทำการ จำนวนทั้งหมด 562 ราย จากเป้าหมายที่ต้องดำเนินการทั้งหมด 18,000 ราย

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”