ข้อมูลเผยแพร่

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”