ข้อมูลเผยแพร่

การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพจากการใช้งาน จำนวน 4 ประเภท (403 รายการ)

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”