ข้อมูลเผยแพร่ หมวดหมู่


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่การคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาน ตำแหน่งช่างภาพการแพทย์ และตำแหน่งเจ้าหนักงานธุรการ