ข้อมูลเผยแพร่

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”