ข้อมูลเผยแพร่

สังคมผู้สูงอายุกับลายพิมพ์นิ้วมือ

โดยกลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือ
“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”