ข้อมูลเผยแพร่

สื่อส่งเสริมองค์ความรู้และแบบทดสอบความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”