ข้อมูลเผยแพร่ หมวดหมู่


ประกาศ อ.ก.พ. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคล การย้าย การโอน และการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยญชาญ ในสังกัดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์