ข้อมูลเผยแพร่ หมวดหมู่


ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ. การให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... กรณีการตรวจพิสูจน์ซ้ำ มาตรา 5 (4)

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ. 

การให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... กรณีการตรวจพิสูจน์ซ้ำ มาตรา 5 (4)

เพื่อประโยชน์ในการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน โดยท่านสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นตาม link ด้านล่างนี้

ระหว่างวันที่ 3 - 21 พฤษภาคม 2564

-การรับฟังความคิดเห็น

https://forms.gle/6HbFNsJaa1Cn3P3NA

-หลักการและเหตุผล

https://drive.google.com/file/d/1Lb33Mymr_Hc4O979CwCDwte89yKZIcJT/view