ข้อมูลเผยแพร่

โครงสร้างหน่วยงานตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ สถาบันนิติวิทยาสาสตร์ ข้อมูล ณ วันที่ 25 เม.ย. 2565

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”