ข้อมูลเผยแพร่

นิติวิทย์ฯ ร่วมตรวจประเมินสภาวะทางจิต และประเมินระดับ IQ/EQ/SDQ