ข้อมูลเผยแพร่

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุรจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”