สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ข้อมูลเผยแพร่

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ร่วมประเมิน ITA

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”