ข้อมูลเผยแพร่

ผู้ประพฤติดี มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (THE BEST 2019)

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”