สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ข้อมูลเผยแพร่

รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”