ข้อมูลเผยแพร่

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ลงพื้นที่จัดเก็บสารพันธุกรรมผู้ต้องขังในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจพิสูจน์ด้านนิติวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่ออำนวยความยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ำสำหรับการดำเนินโครงการตรวจสารพันธุกรรมและจัดทำฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 เจ้าหน้าที่กองสารพันธุกรรม นำโดย นางสาวสาริน อัมฤทธิ์ นักนิติวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ลงพื้นที่จัดเก็บสารพันธุกรรมผู้ต้องขังในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจพิสูจน์ด้านนิติวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่ออำนวยความยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ำสำหรับการดำเนินโครงการตรวจสารพันธุกรรมและจัดทำฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม กิจกรรม : การจัดเก็บและตรวจสารพันธุกรรม (DNA) ของผู้ต้องขังที่ถูกคุมขังในเรือนจำทั่วประเทศ ซึ่งมีผู้ต้องขังที่ต้องจัดเก็บสารพันธุกรรม โดยมีเป้าหมายที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จจำนวนทั้งหมด 18,000 ราย
“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”