ข้อมูลเผยแพร่

นิติวิทย์ฯ ร่วมกับ FBI แลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการด้านการตรวจระเบิด

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”