ข้อมูลเผยแพร่ หมวดหมู่


ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาแต่งตั้งให้รับราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ