ข้อมูลเผยแพร่ หมวดหมู่


รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก